Nazovite nas besplatno iz Austrije na

0800 667 667

ili nam pošaljite e-mail na

info@mtel.at


(za pozive iz Srbije, Crne Gore i BiH kao i za pozive iz Roaming-a pozovite:

+43 667 7700667

)

Opis usluga i opšte odredbe o naknadama m:tel Austria

Opis usluga m:tel Austria 

Ovaj dokument čini sastavni dio Opštih uslova za pružanje telekomunikacijskih usluga i time povezanih usluga m:tel Austria  (Opšti uslovi m:tel Austria). Opšti uslovi m:tel Austria su objavljeni na internetu na www.mtel.at. Pored Opštih uslova, ovih Opisa usluga i opštih odredaba o naknadama, primjenjuju se i odredbe o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife koje su takođe objavljene na  www.mtel.at. Odredbe ovog opisa usluga, za koje u daljem tekstu ne bude izričito ukazano da važe isključivo za  m:tel postpaid tarife ili m:tel prepaid tarife, važe za sve m:tel tarife (m:tel postpaid tarife i m:tel prepaid tarife).

ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG/KORISNIČKOG ODNOSA

1. Početak pružanja usluga

1) Korisnik ima mogućnost da bira jednu od tarifa koje su u primjeni, a koje su date u važećim odredbama o naknadama za pojedinačne postpaid/prepaid tarife.

2) m:tel Austria u okviru svojih tehničkih i operativnih mogućnosti korisniku daje mobilni priključak. Priključku se dodjeljuje korisnički broj i kodirana SIM-kartica  (subscriber-identity-modul) sa PIN-kodom (Personal Identification Number) i minimalno jednim PUK – kodom (Personal Unblocking Key). PIN i PUK kodove korisnik mora da drži u tajnosti. 

3) Aktiviranje postpaid priključka se vrši:

a) na željeni termin

b) najkasnije 3 radna dana nakon što korisnik ispuni potrebne uslove

Napominjemo da se subote, Veliki petak, 24. i 31.12. ne smatraju radnim danima, te da u slučaju prenosa broja korisnik ispunjava potrebne uslove na dan kada je operator davalac broja portovao telefonski broj.

4) Aktiviranje prepaid priključka se vrši prvim pozivom.

2.  Načelno u vezi m:tel Austria prepaida

1) Za korištenje m:tel Austria prepaid kartice za aktivne veze, odnosno za generisanje odlaznih poziva i korištenje drugih usluga (SMS, mobilni internet i sl.)  potreban je kredit za izmirivanje naknada za usluge. Dopunjavanja kredita korisnik može izvršiti na jedan od dostupnih načina (npr. POS elektronska dopuna, on-line dopuna) u iznosima ne manjim od 10€ i ne većim od 50€.

2) Korisnik može imati aktivnu vezu 365 dana od dana aktivacije, pod uslovom iz prethodne tačke. 

3) Korisnik može dopunom kredita produžiti period kada ima aktivnu vezu za 365 dana od dana dopune kredita.

4) Po isteku perioda za vrijeme kojeg korisnik ima aktivnu vezu, korisnik će, u periodu od narednih 30 dana, imati pasivnu vezu, odnosno mogućnost prijema dolaznih poziva i SMS poruka na teritoriji Austrije, te odlazne pozive prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike, te mogućnost dopune kredita. Po isteku ovog perioda korisniku će, u periodu od narednih 90 dana, biti omogućeni isključivo pozivi ka hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike i mogućnost dopune kredita.  Zatim se m:tel Austria SIM-kartica deaktivira.

5) Ukoliko korisnik ne izvrši dopunu kredita, mjesec dana prije isteka rokova navedenih u 2.2) i 2.3) dobija opomenu za dopunu  (npr. SMS-om). 

6) Fizički vaučeri mogu biti vremenski ograničeni (na vaučeru je otisnut rok trajanja), isplata gotovine nije moguća. Ali ako je vaučerom izvršena dopuna kredita, zahtjev za povrat moguć je pod uslovima prema tački 2.7) do 2.11) ovog opisa usluga.

7) Nakon deaktiviranja SIM kartice korisnik može pismeno zahtjevati vraćanje preostalog kredita. Pri tom nastaje jednokratna naknada za obradu. Naknada za obradu se preračunava sa kreditom koji treba da se isplati. 

8) Ako korisnik u roku 6 mjeseci od deaktivacije SIM kartice ne potražuje svoje pravo na povrat, on se odriče svog eventualnog preostalog kredita. m:tel Austria ukazuje korisnicima u SMS-u navedenom u tački 2.5) na ovaj rok i na posljedice u slučaju nepridržavanja istog.

9) Korisnik mora kod vraćanja da dokaže svoje pravo saopštavanjem m:tel Austria telefonskog broja i saopštavanjem svoga PUK koda (ovaj je korisniku uručen kod kupovine SIM-kartice) ili podnošenjem računa, koji ga nedvosmisleno identifikuje kao kupca predmetne m:tel Austria SIM-kartice. 

10) Bonus na dopune kredita koje je m:tel Austria dodjelio korisniku, a ovaj nije potrošio, isključeni su iz vraćanja.

11) Iznosi za isplatu  ispod 15 evra ne isplaćuju se u gotovini, nego samo na bankovni račun koji navede korisnik. Ako korisnik želi kod vraćanja iznosa od 15 evra i više plaćanje preko poštanske uplatnice, onda korisnik snosi troškove koji u vezi toga nastanu.

USLUGE m:tel AUSTRIA

3. Mobilne veze

m:tel Austria priključak omogućava:

govorne usluge (obavljanje razgovora)

ne-govorne usluge (SMS, GPRS/UMTS-podatke i sl.) 

Sve govorne i ne-govorne usluge m:tel Austria pruža u skladu sa AGB m:tel Austria, ovim Opisom usluga i opštim odredbama o naknadama, te odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife.

3.1. SIM – kartica & kodovi 

Sa aktiviranom SIM-karticom i odgovarajućim priključnim uređajem (npr. mobilni telefon) korisnik može uspostaviti i preuzmeti govorne veze, slati i primati SMS i vršiti prenos podataka. 

Veze sa priključcima drugih mrežnih operatera u zemlji i inostranstvu, kao i veze preko inostranih mobilnih mreža (roming) moguće su samo onda ako imamo odgovarajuće ugovore. 

Prije nego što aktivira priključni uređaj (npr. mobilni aparat) korisnik mora unijeti PIN kod, izuzev ako je izabrao opciju da ne unosi PIN kod. Ukoliko korisnik 3 puta unese pogrešno PIN kod, kartica se blokira.  SIM karticu se može reaktivirati unosom PUK koda. Ukoliko korisnik unese PUK pogrešno devet puta, SIM-kartica je neupotrebljiva.

3.2 Dostupnost i pokrivenost

Srednja dostupnost  cijele mobilne mreže iznosi 95% u godišnjem prosjeku, pri čemu stepen pokrivenosti mreže iznosi minimalno 75% austrijskog stanovništva i opšti gubitak unutar mreže u sredini preko deset sati najvećeg prometa maksimalno 5%. Mobilne veze se uspostavljaju preko A1 Telekom Austria u Austriji u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti. 

Stepen pokrivenosti  je na pregledan način prikazan na sada aktuelnoj karti pokrivenosti, koju je izdao A1 Telekom Austria i koja je objavljena pod www.mtel.at. Iz sigurnosnih razloga m:tel Austria ima pravo da prekine govorne veze nakon isteka jednog sata. 

Napominjemo da se:

podaci na spomenutoj karti odnose se na dostupnost  na otvorenom (outdoor-pokrivenost).

Predstavljena pokrivenost bazira se na kompjuterskoj simulaciji kod koje se s jedne strane ne mogu uzeti u obzir sve topografske okolnosti, kao i s druge strane drugi spoljni uticaji na pokrivenost (npr. nevrijeme). Time se ne mogu izbjeći neznatna odstupanja od predstavljene pokrivenosti uprkos našim naporima. 

Na osnovu dimenzionisanja mreže koja se nalazi u izgradnji  i u zavisnosti od tehničkih uslova širenja- npr. područja u kojima veza nije moguća-  proizilazi da se veza – posebno u zgradama- narušava, prekida ili ne može u svako doba da se uspostavi.

4. Govorne usluge

Korisnik može obavljati razgovore preko naše mreže i mreže našeg roming – partnera.

Napominjemo Vam da ne možemo uticati na izgradnju i kvalitet mreža naših roming partnera.

5. Ne-govorne usluge

5.1. Mobilni prenos podataka

m:tel Austria omogućava paketski komutiran prenos podataka (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA).

Pristup mrežama za prenos podataka vrši se preko APN gprswap1 dodjeljenog od strane m:telAustria.

Maksimalne brzine prenosa podataka odgovaraju bruto brzini podataka na radio interfejsu pri čemu efektivna brzina prenosa podataka zavisi od korištenog aplikacijskog protokola,broja aktivnih učesnika u ćeliji, lokacije i drugih faktora.

5.1.1 General Packet Radio Service (GPRS) 

GPRS je paketno-orjentisana  tehnologija mobilnog prenosa  sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj mreži za prenos podataka (npr. internet).

GPRS je tehnologija 2. generacije (2G) i proširuje postojeću GSM mrežu na bazi GSM – specifikacija faze 2+. GPRS omogućava usnopljavanjem 8 GSM-vremenskih podintervala - slotova na radio-interfejsu veću brzinu prenosa nego GSM. 

Teoretski najveća brzina prenosa je 171,2 kbit/s. GPRS mreža trenutno podržava brzine prenosa podataka od 85,6 kbt/s . 

5.1.2. Enhanced Data for Global Evolution /EDGE).

Za korištenje EDGE tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj.

EDGE je takođe paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa, sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj mreži za prenos podataka (npr. internet). 

EDGE je tehnologija 3. generacije (3G), koja kao i GPRS (tačka 5.1.1.) proširuje postojeću  GSM – mrežu  na bazi specifikacija faze 2+.  Dodatno prema GPRS-u kod EDGE je poboljšan postupak modulacije.

Teoretski maksimalna brzina  prenosa je 473,6 kbit/s  (preko 8 vremenskih podintervala - slotova po 59,2 kbit/s). Zavisno od priključnog uređaja i mreže EDGE – mreža trenutno podržava brzine prenosa od 236,8 kbit/s  (download, 4 vremenska podintervala-slota) odnosno 118,4 kbit/s (upload, 2 vremenska podintervala-slota). 

Uspostavljanje EDGE-veze unutar Austrije moguće je u okviru postojećih tehničkih  i operativnih mogućnosti. Pokrivenost austrijskog stanovništva iznosila je 2008. Minimalno 25 %. 

Napominjemo da EDGE – mreža dopunjava UMTS – mrežu, koju se stalno proširuje. Stoga može EDGE – pokrivenost ponovo da opadne ispod 25 %, ako se zamjeni odgovarajućim UMTS pokrivanjem mreže. Neznatna lokalna odstupanja EDGE/UMTS pokrivenosti u okviru UMTS izgradnje  ne predstavljaju umanjenje usluge u smislu ovog opisa usluga.

5.1.3. Universal Mobile Telekommunications System (UMTS)

Za korištenje UMTS tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj.

UMTS je takođe paketno-orjentisana tehnologija mobilnog prenosa sa kojom možete uspostavljati veze prema eksternoj IP-baziranoj  mreži za prenos podataka (npr. internet).  UMTS omogućava glavni prenos i prenos podataka – uključujući multimedijalne aplikacije, pristup internetu, intranet i druge usluge koje se baziraju na internet protokolu – IP.

UMTS je tehnologija 3. generacije (3G) i omogućava W-CDMA metodom  veće brzine prenošenja. Osim toga sa odgovarajućim uređajem korisnik može da istovremeno šalje i prima različite podatke što omogućava istovremeno telefoniranje i primanje E-Mailova.

Zavisno od tehnologije mreže i UMTS pokrivenosti moguće su slijedeće brzine prenošenja:

prenos govora: 12,2 kbit/s

prenos podataka komutacijom kola: max. 64 kbit/s (simetrično, UDI)

prenos podataka komutacijom paketa: max. 384 kbit/s  downlink, max. 128 kbit/s uplink.

5.1.4. High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)

High Speed Uplink Packet Access (HSUPA).

Za korištenje HSDPA / HSUPA  tehnologije potreban je odgovarajući priključni uređaj.

HSDPA je paketno-orjentisana tehnologija  mobilnog  prenosa (UMTS – proširenje, 3G+). Sa HSDPA  je moguća downlink – brzina od maksimalno 21 Mbit/s.

HSUPA je paketno-orjentisana tehnologija  mobilnog  prenosa (UMTS – proširenje, 3G+). Sa HSUPA  je moguća uplink – brzina od maksimalno 5,76 Mbit/s. 

5.2. Usluge poruka

5.2.1. Short Massage Service (SMS).

SMS su kratke poruke sa dužinom od maksimalno 160 znakova koje možete poslati Vašim priključnim uređajem. Možete slati i duže poruke ako Vaš priključni uređaj (npr. mobilni telefon) podržava ovu funkciju. U ovom slučaju Vaša poruka se dijeli i šalje u više SMS-ova, pri čemu se svaki SMS posebno obračunava u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife. 

Nakon odgovarajućeg podešavanja na priključnom uređaju, korisnik dobija za svaku, primaocu uspješno isporučenu poruku (short message), potvrdu o isporuci putem SMS. Ovu uslugu korisnik sam može uključiti i isključiti. Ovu uslugu ne podržavaju svi priključni uređaji i mrežni operatori.

Za SMS upućene ka medjunarodnim destinacijama i sa mreža roming partnera m:tel Austria ne garantuje SMS potvrdu prijema.

DODATNE USLUGE m:tel AUSTRIA

Napominjemo da svi inostrani operatori ne podržavaju sve naše dodatne usluge, na ispravan način ili uopšte.  

6. Govorna pošta

(1) Unutar m:tel Austria sistema govorne pošte,  u okviru postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti, korisniku se stavlja na raspolaganje voice mailbox.

(2) Korisnik može, preko priključka m:tel Austria mobilne mreže biranjem broja voice mailbox-a, da presluša poruke, da ih memoriše i briše, kao i da upravlja funkcijom voice mailboxa. 

(3) U m:tel Austria voice mailbox-u se čuva posljednjih 10 poruka.

7. Preusmjeravanje poziva

1) Korisniku se omogućava preusmjeravanje poziva, i to:

a) bez uslova

b) u slučaju zauzeća

c) u slučaju ne javljanja

d) u slučaju nedostupnosti, npr. ako korisnik nije na području pokrivenosti ili ako je isključio priključni uređaj.

Uslove pod kojima se pozivi preusmjeravaju, broj ciljanog priključka i sl. podešava korisnik. 

Bez obzira na eventualno preusmjerenje dolaznih poziva korisnik može vršiti odlazne pozive.

2) Preusmjeravanje prema m:tel Austria voice mailbox-u su besplatna. Preusmjeravanja poziva prema brojevima m:tel Austria i drugih operatora tarifira se u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife.

3) U slučaju preusmjeravanja poziva unutar mreže roming partnera razlikuju se dva slučaja:

a) Bezuslovno preusmjeravanje poziva se tarifira u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife za pozive iz m:tel Austria mreže.

b) Kod uslovnog preusmjeravanja poziva tarifira se, kako naknada za prijem poziva u stranu mobilnu mrežu, tako i naknada za vezu iz mreže roming partnera ka broju na koji je preusmjeren poziv, a u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife. Znači veza se najprije preusmjerava prema mreži roming partnera u kojoj je korisnik nalazi, a nakon toga se preusmjerava prema broju na koji je izvršeno preusmjerenje.

8. Identifikacija pozivajućeg broja (prikazivanje broja, CLIP)  

Usluga omogućava korisniku koji prima poziv informaciju o telefonskom broju priključka koji poziva, ukoliko to dopušta dotična mreža i ako priključak koji poziva ne sprečava slanje. Usluga identifikacije pozivajućeg broja je besplatna.

9. Zabrana identifikacije pozivaoca (prikrivanje telefonskog broja, CLIR)

Usluga omogućava pozivajućem korisniku da u pojedinačnom slučaju onemogući identifikaciju svog telefonskog broja. 

Usluga zabrane identifikacije pozivaoca u pojedinačnom slučaju stavlja se na raspolaganje besplatno.

10. Poziv na čekanju

Ukoliko se za vrijeme postojeće veze signalizira drugi poziv, korisnik ima mogućnost da  taj poziv u roku 30 sekundi primi, te da između razgovora prelazite sa jednog poziva na drugi. Mogućnost poziva na čekanju korisnik može uključiti i isključiti. 

Funkcija poziva na čekanju je besplatna.

11. Zadržavanje/prebacivanje poziva

Za vrijeme postojeće veze korisnik ima mogućnost da uspostavi drugu vezu i da dalje prelazi između obe veze s jedne na drugu, a da u međuvremenu ne mora prekinuti vezu. Nijedan od sagovornika ne može slušati razgovor drugog.

Funkcija zadržavanja/prebacivanja poziva je besplatna. Za veze koje korisnik uspostavlja plaća se odgovarajuća naknada za vezu za poziv od m:tel Austria priključka prema ciljanom priključku.

12. Lozinka

Za promjenu prava u okviru pruženih usluga, može biti postavljen uslov da korisnik navede dogovorenu  lozinku. Korisnik dobija lozinka prilikom prve registracije za korišćenje usluge. Korisnik može svoju lozinku da promjeni uz navođenje aktuelne lozinke.

Navođenjem, odnosno unošenjem lozinke korisnik može da vrši razne promjene (npr. promjena tarife), da aktivirate dodatne usluge, kao i da dobije druge informacije (npr. aktuelnu tarifu, visinu neizmirenih potraživanja i sl.). 

13. Računi za m:tel Austria postpaid tarife

Korisnik na zahtjevu bira da mu m:tel Austria vrši dostavu računa besplatno putem e-maila ili u papirnoj verziji. Izdavanje i dostavljanje papirne verzije je takođe besplatno. Takođe, Korisnik za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa  može da vrši odabir između dostave računa putem e-maila ili u papirnoj verziji.

Obračun nastalih naknada  može korisnik preuzeti i online uz navođenje svog telefonskog broja i svoje korisničke lozinke. 

Kada račun važi kao dostavljen korisniku propisano je u tački 10.2. Opštih uslova.

14. Dokaz o pojedinačnoj naknadi za m:tel Austria 

m:tel Austria korisniku stavlja na raspolaganje dokaz o pojedinačnoj naknadi za svaki obračunski period, bez naknade. Za prepaid korisnike dokaz o pojedinačnoj naknadi stavlja se na raspolaganje korisniku nakon identifikacije i naručivanja za naredni obračunski period.

Na zahtjev korisnika se stavlja na raspolaganje duplikat dokaza o pojedinačnoj naknadi, uz posebnu naknadu u skladu sa pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi.

15. Zamjena SIM-kartice

Korisnik može u slučaju gubitka svoje SIM-kartice ili ukoliko je SIM-kartica neupotrebljiva da dobije drugu SIM-karticu uz posebnu naknadu prema pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi

16. Zabrana poziva/usluga sa dodatnom vrijednošću

1) Na zahtjev korisnika moguće je aktivirati sljedeće vrste zabrane poziva: 

zabrana odlaznih međunarodnih poziva 

zabrana odlaznih poziva (izuzev prema broju EURO hitni poziv - 112)

zabrana dolaznih poziva

zabrana odlaznih i dolaznih poziva 

zabrana odlaznih poziva u romingu (izuzev veza prema Austriji)

zabrana dolaznih poziva u romingu 

Zabrana poziva je aktivna do opoziva od strane korisnika.

Usluga zabrana poziva na zahtjev korisnika se naplaćuje u skladu sa  pojedinačnim odredbama o naknadama tarife koju koristi

2) Takođe, na zahtjev korisnika je moguće aktivirati uslugu zabrane poziva za pojedine ili sve slobodno kalkulisane (frei kalkulierbaren) usluge sa dodatnom vrijednošću i to:

Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednosšću koje počinju sa 090x

Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednošću koje počinju sa 093x 

Zabrana svih odlaznih poziva za slobodno kalkulisane usluge s dodatnom vrijednošću koje počinju sa 09xx.

3) Zabranom SMS-a sa dodatnom vrijednošću na zahtjev korisnika blokira se slanje i primanje svih SMS sa dodatnom vrijednošću. Ne može se zabraniti SMS od i prema pojedinim brojevima s dodatnom vrijednošću. Napominjemo da:

Zabranom SMS sa dodatnom vrijednošću, neće nastati zabrana iz tačke 16.2)

4) Iz tehničkih razloga zabrana se aktivira najkasnije 2 dana po zahtjevu korisnika.

5) Aktiviranje usluge Zabrane poziva za slobodno kalkulisane usluge sa dodatnom vrijednošću i SMS sa dodatnom vrijednošću je jednom godišnje besplatno. Svako dalje aktiviranje se naplaćuje.

17. Dodatna usluga stalna zabrana identifikacije pozivaoca (CLIR)

Usluga omogućava pozivajućem korisniku da zabrani identifikaciju broja za sve pozive. Ukoliko je ova dodatna usluga aktivirana nije moguća identifikacija broja ni ukoliko pozvana strana ima aktiviranu uslugu identifikacija pozivajućeg broja (prikazivanje broja, CLIP).

Ova dodatna usluga nije dostupna prilikom pozivanja besplatnih servisnih brojeva m:tel Austria, poziva prema hitnim službama i anonimnih poziva (Fangschaltungen). 

Aktivacija dodatne usluge „stalno skrivanje usluge identifikacije pozivajućeg broja“ je besplatna. 

18.  Promjena telefonskog broja 

(1) m:tel Austria može da promjeni telefonske brojeve m:tel Austria priključaka kod promjene pravnog statusa, kao i na osnovu službenog ili sudskog naloga.

m:tel Austria  može da promjeni telefonske brojeve ako su dati greskom duplo. U ovom slučaju može se promjeniti telefonski broj onog pretplatnika kome je, već prije dodjeljeni telefonski broj, greškom ponovo dodjeljen; eventualna prava na nadoknade ostaju time nedirnuta.

Promjene telefonskog broja se prethodno saopštavaju korisniku.

(2) U opravdanim slučajevima, npr. kod stalnog proganjanja (§ 107 Krivičnog zakona) korisnik može da zahtjeva promjenu telefonskog broja. U ovom slučaju m:tel Austria zaračunava naknadu za obradu.


Opšte odredbe o naknadama m:tel Austria


OBRAČUN USLUGA

m:tel Austria obračunava usluge u skladu sa ovim Opisom uslugama i opštim odredbama o naknadama i odredbama o naknadama pojedinačnih m:tel Austria postpaid i prepaid tarifa koje su na internetu objavljene pod www.mtel.at. 

19. Promjena tarife

Korisnik može izvršiti promjenu tarife samo na važeću tarifu. Ako u odredbama o naknadama pojedinačnih m:tel Austria postpaid i prepaid tarifa nije određeno ništa drugačije, promjena tarife se uvijek naplaćuje. Visinu naknade za promjenu tarife i mogućnost da se mjenja u neku određenu tarifu, korisnik može naći u pojedinačnim odredbama o naknadama one tarife koju mijenja.

20. Minimalno trajanje ugovora

Ako u odredbama o naknadama pojedinačnih m:tel Austria postpaid tarifa nije ugovoreno nešto drugačije, tarife su vezane minimalnim trajanjem ugovora. Period minimalnog trajanja ugovora korisniku je dostupan u odredbama o naknadama pojedinačnih m:tel Austria postpaid tarifa. 

Ukoliko korištenje određene tarife nije povezano sa minimalnim trajanjem ugovora, onda se isto može posebno ugovoriti.

21. Preostale naknade

Ukoliko je m:tel Austria vanredno otkazao ugovor ili u slučaju smrti korisnika m:tel ima pravo na preostalu naknadu za period do isteka minimalnog perioda ugovora.

Visina preostale naknade predstavlja zbor fiksnih naknada do isteka minimalnog trajanja ugovora, ukoliko nije drugačije predviđeno odredbama o naknadama pojedinačnih m:tel Austria postpaid tarifa. 

Fiksne mjesečne naknade su npr. osnovna mjesečna naknada, cijena paketa i mjesečna naknada za dodatne usluge, pri čemu se popusti se ne uzimaju u obzir. 

MJESEČNA NAKNADA

22. Osnovna mjesečna naknada

Osnovna mjesečna naknada za odabranu tarifu obračunava se od dana aktivacije mobilnog priključka. Za prvi i poslednji obračunski period osnovna mjesečna naknada obračunava se proporcionalno broju dana od aktivacije do kraja obračunskog perioda. 

FIKSNE JEDNOKRATNE NAKNADE

23. Naknada za aktiviranje

Naknada za aktiviranje obračunava se za aktivaciju mobilnog priključka korisnika.

24. Naknada za prenos pretplatničkog odnosa

Naknadu za prenos pretplatničkog odnosa obračunava se prilikom stupanja u neki postojeći ugovorni odnos. 

25. Naknada za zabranu poziva

Naknada za zabranu poziva obračunava se prilikom aktiviranja zabrane poziva na zahtjev korisnika.

26.  Naknada za dodjeljivanje posebnog broja

Naknada za dodjeljivanje posebnog broja naplaćuje se ukoliko korisniku dodjeljujemo poseban broj na osnovu njegovog zahtjeva.

27. Naknada za promjenu tarife

Prilikom promjene tarife u neku drugu tarifu, korisniku se može obračunati naknada za promjenu tarife. Visina ove naknade može se formirati zavisno od preostale ugovorne obaveze. 

28. Naknada za SIM karticu

Naknada se obračunava prilikom zamjene SIM kartice.

29.Naknada za davanje na raspolaganje prepaid priključka

Ako Vi Vašu prepaid karticu 3 mjeseca ne koristite aktivno (bez aktivnog uspostavljanja razgovora), mi imamo pravo da Vam od početka 4. mjeseca zaračunamo naknadu za stavljanje na raspolaganje Vašeg priključka (SIM kartice). Nakon ponovne uspostave razgovora naknada se više ne zaračunava. Ona će se ponovo obračunavati tek onda kada SIM kartica ne bude 3 mjeseca aktivno korištena.

30. Naknada za promjenu prepaid u postpaid

Prilikom promjene prepaid u postpaid tarifu, m:tel imamo pravo zaračunati naknadu za navedenu promjenu. 

31. Naknada za SIM unlock

Naknada se obračunava u slučaju otključavanja korisnikovog terminalnog uređaja u cilju korištenja u drugim mrežama.

32. Naknada za opomenu za m:tel Austria ugovorne tarife

Naknada se može obračunati u slučaju kašnjenja u plaćanju korisnika – nezavisno na obračun zateznih kamata za dotično potraživanje.

33.  Naknada za zaključavanje i uključivanje

U slučaju isključenja priključka zbog povrede ugovora od strane korisnika plaća se naknada za isključenje i ponovnu aktivaciju priključka.

34. Naknada za informaciju prema propisu o prenosivosti brojeva

Za izdavanje NÜV-info plaća se, bez obzira  da li je m:tel Austria priključak nakon toga portovan, po SIM-kartici jednokratna naknada.

35. Portovanje 

Za sprovođenje portovanja m:tel Austria-priključka u neku drugu mobilnu mrežu plaća se jednokratna naknada po SIM kartici. 

Naknada za portovanja za prepaid odbija se od kredita m:tel Austria-priključka. Portovanje prepaid priključka se može izvršiti samo onda, ako prepaid priključak ima dovoljan kredit za pokrivanje troškova.

36. Naknada za bezuspješan pokušaj naplate

Naknada za obradu za bezuspješnan pokušaj naplate zaračunava se ukoliko je korisnik dao ovlaštenje za terećenje računa, a pokušaj naplate nije bio uspješan iz razloga za koje je odgovoran korisnik. Ovu naknadu za obradu obračunavamo za svaki bezuspješan pokušaj naplate uz eventualne troškove koje zaračunava banka korisnika.

37. Izdavanje duplikata računa/EEN/listinga

Naknada se obračunava ukoliko se na zahtjev korisnika izdaje duplikata računa/EEN/listinga.

38. Naknada za obradu

Naknada za obradu obračunava se u slučajevima:

  • kada korisnik izvrši plaćanje bez navođenja šifre pretplatnika ili pretplatničkog broja
  • promjene broja
  • povrata preostalog prepaid kredita nakon deaktiviranja SIM kartice
  • blokiranje priključka/usluga na zahtjev korisnika (npr. Roming, usluga prenosa podataka i sl)

NAKNADE ZA SAOBRAĆAJ

39. Načela tarifiranja 

1) Tarifiranje počinje uspostavljenjem veze i završava prekidom veze.

2) Obračun saobraćaja zavisi od trajanja uspostavljene veze (govorna usluga) ili od prenesene količine podataka (usluga prenosa podataka) ili kombinacije obe obračunske vrste. Kod SMS servisa obračun se vrši u skladu sa naknadom po poslatim SMS-om.

Visina naknade za odlazni govorni saobraćaj zavisi od naknade određene odredbama o naknadama za pojedinačne tarife, naknade za uspostavu poziva, kao i od trajanja poziva i tarifnog intervala.

3) Odredbama o naknadama za pojedinačne tarife određuju se tarife za pozive (odlazni govorni saobraćaj) za saobraćaj u zemlji i satelitski saobraćaj prema vrsti ili operateru izabranog priključka ili usluge i u inostranom saobraćaju prema svrstavanju zemlje, kojoj je priključak ili usluga dodjeljena (međunarodna zona).

Onnet naknada za odlazni telefonski saobraćaj važi za pozive ka m:tel Austria brojevima.

Naknada ka drugim mobilnim mrežama označava naknadu za pozive ka drugim austrijskim mobilnim mrežama.

Naknada ka fiksnim mrežama označava naknadu za pozive ka fiksnim mrežama u Austriji.

U slučaju da je broj prenesen iz m:tel Austria u drugu austrijsku mobilnu mrežu biće naplaćena naknada ka drugim mobilnim operatorima nezavisno da li je prethodna najava mreže aktivirana.  

Naknada za odlazni telefonski saobraćaj ka inostranim destinacijama zavisi od dodjeljene međunarodne zone određene odredbama o nakandama. Svrstavanje pojedinih država u neku inostranu zonu može se vidjeti u odredbama o naknadama m:tel Austria.

4) Govorni saobraćaj se obračunava u određenim vremenskim intervalima („intervali“) koji zavise od izabranog tarifnog modela. Započinjanjem intervala naplaćuje se naknada za njegovo cjelokupno trajanje,  bez obzira na to da li je veza trajala cijeli interval. Trajanje intervala navodi se u sekundama i to sa dva broja odvojena kosom crtom. Prvi broj pokazuje trajanje prvog takta od uspostavljanja veze,  a drugi trajanje  svih slijedećih taktova. Npr. kod telefonskog razgovora sa intervalom od 60/60 računa se - bez obzira na stvarno trajanje veze - prva započeta minuta kao puna minuta i svaka dalja započeta minuta takođe kao puna minuta. 

5) Prenos podataka se obračunava u definisanim obračunskim jedinicama (blokovima) količine podataka (npr. 50 KB blok) u skladu sa odredbama o naknadama za pojedinačne m:tel tarife. Pri tome se sa prvim iskorištenim bitom u okviru obračunske jedinice (bloka) obračunava kompletna obračunska jedinica (blok).

6) Za govorne i negovorne usluge, kao i SMS, mogu nastati različite naknade za saobraćaj prema odredbama o naknadama za pojedinačnu tarifu.

40. Načela tarifiranja unutar strane mobilne mreže (roming) 

1) Ako je m:tel Austria-priključak registrovan u nekoj stranoj mobilnoj mreži, tarifiranje dolaznih i odlaznih poziva, SMS saobraćaja i prenosa podataka unutar strane mobilne mreže se vrši u skladu sa odgovarajućom roming tarifom, određenom u okviru odredba o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife. 

Ukoliko se  izuzetno ne primjenjuju druga načela tarifiranja, što će biti naglašeno u okviru odredba o naknadama za pojedinačne m:tel postpaid i prepaid tarife – tarifiranje dolaznih i odlaznih poziva vrši se prema slijedećim načelima:

Cijena poziva po minuti zavisi od roming zone u kojoj se m:tel korisnik nalazi i odredišnoj destinaciji pozivajućeg priključka, a što je određeno naknadama za pojedinačne tarife trajanju tarifiranja i tarifnom intervalu (zavisno od tarifnog modela)

2) Unutar neke strane mobilne mreže odlazni pozivi prema uslužnim i satelitskim brojevima (dostupnost zavisi od dotičnog operatera) kao i pozivi posredstvom operatora sa brodova i aviona tarifiraju se prema odredbama dotičnog operatora uključujući eventualni porez (na promet). Interval za veze utvrđuje dotični mrežni operator. 

Dodatno, pored naknade mrežnog operatora korisnik mora da plati naknadu – uključujući eventualni porez (na promet) – dodatak za obradu m:tel Austria  („Home PLMN Mark Up“). 

Telefonska podrška

Za sva pitanja i nedoumice možete kontaktirati iz Austrije besplatni korisnički servis koji Vam je na raspolaganju 24 sata

0800 667 667

ili sa Vašeg m:tel broja ukucajte samo

667

Birate opciju 9, a nakon toga odaberite 1 za njemački jezik ili broj 2 za srpski jezik.
(za pozive iz Srbije, Crne Gore i BiH kao i za pozive iz Roaming-a pozovite +43 667 7700667)
Poziv se naplaćuje po cenovniku operatora prema Austriji, odnosno Roaming cenovniku